Jesteś gotowy na Zieloną Rewolucję?

Jak połączyć ESG i Ekonomię Cyrkularną w Waszej firmie ?

 

W tym artykule chciałbym przekonać Was, że połączenie modelu biznesu cyrkularnego z wykorzystaniem zasad ESG (Environmental, Social and Governance) jest nie tylko możliwe, ale także konieczne i korzystne dla Waszych organizacji.

Cyrkularny model biznesu to koncepcja, która zakłada zmianę sposobu produkcji i konsumpcji z liniowego na cyrkularny. Zamiast, więc wytwarzać odpady i zanieczyszczenia, model cyrkularny dąży do maksymalizacji wykorzystania zasobów i minimalizacji strat.

Zasady ESG to trzy obszary, które odzwierciedlają odpowiedzialność i zrównoważenie biznesu pod względem środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Zasady ESG to również kryteria, według których coraz częściej inwestorzy, klienci i partnerzy biznesowi oceniają działalność i wiarygodność firm.

ESG - czy jedyne słuszny kierunek?

Ekonomia Cyrkularna i ESG

Czy więc połączenie cyrkularnego modelu biznesu z wykorzystaniem zasad ESG jest jedyne słuszne kierunkiem dla Waszych organizacji?  Oto kilka argumentów, które pomogą zrozumieć jak to działa. Połączenie modelu biznesu cyrkularnego z wykorzystaniem zasad ESG jest działaniem zgodnym z obowiązującymi i przyszłymi regulacjami prawnymi i normami społecznymi. Coraz więcej krajów i organizacji wprowadza lub planuje wprowadzić regulacje dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, ochrony bioróżnorodności, gospodarki odpadami, praw człowieka, etyki biznesu itp. Firmy, które nie dostosują się do tych regulacji, będą musiały ponieść wysokie kary finansowe lub prawne, a także utracą reputację i zaufanie interesariuszy. Firmy, które połączą cyrkularny model biznesu z wykorzystaniem zasad ESG, będą mogły uniknąć tych negatywnych konsekwencji lub nawet uzyskać

  preferencje lub wsparcie ze strony władz i społeczeństwa. Połączenie cyrkularności z zasadami ESG jest działaniem dającym przewagę konkurencyjną i tworzącym wartość organizacji. Coraz więcej badań pokazuje, że organizacje, które łączą te dwa obszary w jedność, osiągają lepsze wyniki finansowe, operacyjne i innowacyjne niż firmy, które tego nie robią. Firmy, które połączą model cyrkularny z implementowaniem zasad ESG, będą mogły liczyć na większą efektywność, oszczędność i wartość dodaną poprzez lepsze zarządzanie zasobami, redukcję kosztów i ryzyka, poprawę jakości produktów i usług, zwiększenie lojalności klientów, dostęp do nowych rynków i źródeł finansowania oraz stymulowanie innowacyjności i kreatywności. 

ESG i Ekonomia Cyrkularna

Raport The Circular Economy: A Powerful Force for Climate Mitigation, opublikowany przez Material Economics w 2018 roku przedstawia analizę ponad 1000 firm z różnych sektorów i regionów, które zostały ocenione pod względem ich poziomu cyrkularności i ESG. Raport ten wykazał, że:

 • Firmy o wysokim poziomie cyrkularności i ESG mają o 32% wyższą stopę zwrotu z kapitału własnego (ROE) niż firmy o niskim poziomie cyrkularności i ESG.
 • Firmy o wysokim poziomie cyrkularności i ESG mają o 18% wyższą marżę operacyjną (EBITDA) niż firmy o niskim poziomie cyrkularności i ESG.
 • Firmy o wysokim poziomie cyrkularności i ESG mają o 15% wyższą wartość rynkową (EV/EBITDA) niż firmy o niskim poziomie cyrkularności i ESG.
 • Firmy o wysokim poziomie cyrkularności i ESG mają o 30% niższy wskaźnik emisji dwutlenku węgla (CO2) na jednostkę przychodu niż firmy o niskim poziomie cyrkularności i ESG.
 •  

Raport ten pokazuje, że połączenie modelu biznesu cyrkularnego z wykorzystaniem zasad ESG nie tylko przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy środowiska naturalnego, ale także do zwiększenia efektywności, innowacyjności i konkurencyjności firm. Patrząc od strony zarządczej to mocny argument na rzecz przyjęcia cyrkularnego modelu organizacji z wykorzystaniem zasad ESG jako strategii rozwoju dla organizacji.  

Połączenie tych dwóch filarów jest działaniem odpowiedzialnym i zrównoważonym dla Waszych organizacji. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że nasza planeta jest zagrożona przez zmiany klimatu, utratę bioróżnorodności, degradację środowiska i nierówności społeczne. 

 

Firmy, które nie będą dbać o ESG i model biznesu cyrkularnego, będą przyczyniać się do pogłębiania tych problemów i narażać się na krytykę i sprzeciw ze strony interesariuszy. Firmy, które połączą model biznesu cyrkularnego z wykorzystaniem zasad ESG, będą przyczyniać się do rozwiązywania tych problemów i poprawy jakości życia, zdrowia i dobrobytu ludzi oraz zachowania zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń.

Bardzo dobrze pokazuje inny to raport The Circularity Gap Report 2021 opublikowany przez Circle Economy w 2021 roku i stanowi mocny argument na rzecz przyjęcia modelu cyrkularnego z wykorzystaniem zasad ESG jako strategii rozwoju dla organizacji. Raport ten wykazał, że świat: Raport ten wykazał, że świat:

 

 • obecnie jest tylko w 8,6% cyrkularny, co oznacza, że ponad 90% zasobów naturalnych nie jest ponownie wykorzystywanych lub recyklingowanych, a większość produktów i usług kończy się jako odpady lub zanieczyszczenia
 • emituje rocznie około 100 miliardów ton gazów cieplarnianych, z czego 62% pochodzi z ekstrakcji, przetwarzania i produkcji materiałów i produktów. Jeśli nie zmienimy naszego modelu gospodarczego, do 2050 roku emisje te wzrosną o 50%.
 • traci rocznie około 12 milionów hektarów lasów i 24 miliardy ton gleby żyznej, co prowadzi do utraty bioróżnorodności i degradacji ekosystemów. Ponadto, ponad 2 miliardy ludzi cierpi na niedobór wody, a ponad 4 miliardy ludzi nie ma dostępu do odpowiedniej gospodarki odpadami.
 • jest nierówny pod względem dostępu do zasobów i korzyści z gospodarki. Najbogatsze 20% ludności zużywa ponad 70% zasobów naturalnych i emituje ponad 70% gazów cieplarnianych. Ponadto, ponad 1 miliard ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, a ponad 2 miliardy ludzi nie ma dostępu do podstawowych usług cywilazacji naszej planety.
ESG i Ekonomia Cyrkularna

Raport ten szacuje, że przejście na cyrkularny model biznesu i wykorzystanie zasad ESG pomoże:

 • Zredukować emisje gazów cieplarnianych o 39% do 2032 roku i o 73% do 2050 roku w porównaniu do scenariusza bazowego.
 • Zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym do 50% do 2032 roku i do 100% do 2050 roku.
 • Zmniejszyć zużycie materiałów o 28% do 2032 roku i o 53% do 2050 roku w porównaniu do scenariusza bazowego.
 • Stworzyć dodatkowe miejsca pracy i dochody dla ludzi poprzez tworzenie nowych rynków i modeli biznesowych opartych na cyrkularności

Jak więc połączyć ESG i Ekonomię Cyrkularną w Waszej firmie ?

Oto kilka moich rekomendacji:

 • Przeprowadźcie audyt ESG i cyrkularności Waszych organizacji. Zbadajcie, jak Wasze organizacje radzą sobie pod względem ESG i cyrkularności, jakie są Wasze mocne i słabe strony, jakie są Wasze ryzyka i szanse, jakie są Wasze luki i potrzeby.
 • Opracujcie strategię ESG i zrównoważonego rozwoju dla Waszych organizacji. Określcie Waszą misję, wizję i wartości związane z ESG i cyrkularnością oraz ustalcie Wasze cele, priorytety i wskaźniki pomiaru postępów. Zintegrujcie ESG i cyrkularność z Waszą strategią biznesową i operacyjną oraz zaplanujcie działania i projekty mające na celu ich realizację.
 • Zaimplementujcie strategię w oparciu o ESG i cyrkularność w Waszych organizacjach. Zastosujcie najlepsze praktyki i rozwiązania w Waszych procesach, produktach i usługach.
 • Komunikujcie i raportujcie o ESG i zrównoważonym rozwoju w Waszych organizacjach. Informujcie Waszych interesariuszy o Waszej strategii, działaniach i wynikach związanych z ESG i cyrkularnością oraz budujcie relacje oparte na zaufaniu, współpracy i dialogu. Wykorzystajcie dostępne standardy i ramy komunikacyjne.

Mam nadzieję, że te argumenty przekonają Was, że połączenie modelu biznesu cyrkularnego z wykorzystaniem zasad ESG to jest jedyne słuszne działanie dla Waszych firm.

Jeśli jesteście natomiast zainteresowani połączeniem tych dwóch filarów zrównoważónego rozwoju w Waszych organizacjach, zapraszam do kontaktu tutaj

Oferujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie ESG i cyrkularności, dostosowane do Waszych potrzeb i celów. Pomożemy Wam przeprowadzić audyt ESG i sprawdzić poziom cyrkularności waszej organizacji. Pomagamy opracować i wdrożyć strategię ESG i zrównoważonego rozwoju, a także komunikować i raportować o Waszych działaniach i wynikach. Nie zwlekajcie, skorzystajcie z naszej oferty już dziś i dołączcie do grona firm, które łączą model biznesu cyrkularnego z wykorzystaniem zasad ESG!

Zapraszam do kontaktu

Gospodarka cyrkularna, ESG, CSR, Green Management

dr Agnieszka Wyciślik-Kupicha MBA

Ekspert w dziedzinie ekonomii i gospodarki cyrkularnej, łączy wiedzę naukową z praktyką biznesową. Dzięki doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnych branżach, pomaga organizacjom rozwijać się w sposób zrównoważony, minimalizując ryzyka i tworząc efektywne modele biznesowe. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat zrównoważonej gospodarki i ekonomii cyrkularnej. Dostarcza nie tylko wiedzę, ale również praktyczne narzędzia, które wspierają zrównoważony rozwój organizacji.

Jesteś gotowy na Zieloną Rewolucję?