Jesteś gotowy na Zieloną Rewolucję?

ESG - droga do sukcesu

ESG, czyli Environmental, Social and Governance, to kryteria Środowiskowe (E), Społeczne (S) i Ładu Korporacyjnego (G), które oceniają jak firmy i organizacje dbają o środowisko, jak traktują swoich pracowników, klientów, dostawców oraz społeczność to jak zarządzają swoimi zasobami, ryzykiem, a także jaką etyką i kulturą organizacyjną się legitymuje. ESG to nie tylko kwestia odpowiedzialności społecznej, ale też strategiczna decyzja biznesowa, która ma wpływ na konkurencyjność, innowacyjność, a co za tym idzie rentowności oraz konkurencyjności firmy lub organizacji.

Dlaczego ESG jest ważnym kryterium rozwoju i konkurencyjności firmy? Ponieważ regulatorzy rynku, a co ważniejsze inwestorzy, klienci, pracownicy, w coraz większej mierze zwraca uwagę na to, jak firma działa wobec środowiska i społeczeństwa. Firmy, które lepiej radzą sobie z ESG, mają większe szanse na przetrwanie i rozwój w zmieniającym się świecie, który stawia przed nimi nowe wyzwania, takie jak zmiany klimatu, ubóstwo, nierówności, korupcja, cyber bezpieczeństwo czy pandemia. Firmy, które ignorują ESG, narażają się na straty, które są wynikiem różnych negatywnych skutków i działań niezgodnych z ESG.

ESG - czy można zarobić na wdrożeniu tej strategii?

ESG -jak na tym zarobić

ESG nie oznacza rezygnacji z zysku! Wręcz przeciwnie, oznacza to wykorzystanie potencjału ESG do tworzenia lub zwiększania wartości firmy. Jak możemy wykorzystać ten potencjał?

 • Popraw efektywność i zredukuj koszty.
  Dbanie o środowisko może przynieść oszczędności i zwiększyć produktywność. Na przykład, poprzez ograniczenie zużycia energii, wody, surowców, odpadów, emisji czy transportu. Można to osiągnąć również poprzez inwestycje w technologie ekologiczne, modernizację infrastruktury, optymalizację procesów, recykling, zielone zakupy czy współpracę z dostawcami i partnerami.
 • Zwiększ przychody i dostęp do rynków
  Dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań klientów, którzy coraz bardziej cenią produkty i usługi zgodne z ESG, może przynieść wzrost sprzedaży i lojalności. Realizować to można poprzez oferowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska, społeczeństwa i zdrowia, takich jak ekologiczne, sprawiedliwe, lokalne, wegańskie, bezglutenowe, bezpieczne, zdrowe czy personalizowane. Można to osiągnąć poprzez badania rynku, rozwój produktu, marketing, certyfikację, komunikację czy edukację.
 • Pozyskuj i utrzymuj kapitał i talenty.
  Budowanie zaufania i reputacji wśród inwestorów, pracowników i społeczeństwa, którzy coraz bardziej doceniają firmy odpowiedzialne i transparentne, może przynieść łatwiejszy dostęp do finansowania i zatrudnienia. Na przykład, poprzez spełnianie standardów i wymagań ESG, takich jak raportowanie, audyt, ocena, rating, indeks, nagroda czy ranking. Można to osiągnąć poprzez zarządzanie ryzykiem, etyką, zgodnością, kulturą, zaangażowaniem, szkoleniem czy motywacją.
 • Stymuluj innowacje i konkurencyjności.
  Wykorzystywanie możliwości i rozwiązywanie problemów związanych z ESG, może przynieść przewagę nad konkurencją i stworzyć nowe rynki i modele biznesowe. Na przykład, poprzez wprowadzanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych lub społecznych, które odpowiadają na globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatu, ubóstwo, nierówności, korupcja, cyberbezpieczeństwo czy pandemia. Można to osiągnąć poprzez badania i rozwój, współpracę, inkubację, akcelerację, skalowanie czy komercjalizację.

ESG jakie korzyści daje ta strategia

 1. Inwestorzy uważają, że ESG jest ważnym czynnikiem wpływającym na ryzyko i rentowność inwestycji. Firmy, które lepiej radzą sobie z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi, mogą być bardziej odporne na kryzysy, mniej narażone na negatywne zdarzenia i skandale, a także lepiej przygotowane do przyszłych zmian i wyzwań. Według badania [Euronext], spółki o wysokim poziomie ESG osiągają lepsze wyniki finansowe i niższą zmienność cen akcji niż spółki o niskim poziomie ESG.
 2. Inwestorzy chcą być zgodni ze swoimi wartościami i celami. Inwestorzy coraz bardziej interesują się nie tylko tym, ile zarabiają, ale także tym, jak zarabiają. Inwestorzy chcą wspierać firmy, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, 

a unikać tych, które mają negatywny wpływ lub działają nieetycznie. Inwestorzy chcą również przyczyniać się do realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) i porozumienia klimatycznego z Paryża.

3. Inwestorzy podlegają rosnącym naciskom i oczekiwaniom. Inwestorzy muszą odpowiadać przed swoimi klientami, regulatorami i społeczeństwem za swoje decyzje inwestycyjne. Inwestorzy muszą również dostosować się do rosnących wymogów dotyczących ujawniania i raportowania informacji ESG, takich jak [Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)] czy [European Green Deal]. Inwestorzy muszą również konkurować z innymi podmiotami, które oferują produkty i usługi ESG, takie jak fundusze indeksowe, ETFy czy platformy cyfrowe. 

Zwiększenie zadowolenia i zaangażowania pracowników

Pracownicy są kluczowym zasobem każdej firmy i mają duży wpływ na jej sukces. Pracownicy coraz bardziej cenią sobie pracę w firmach, które dbają o ESG i są zgodne z ich wartościami i celami. Według badania Deloitte, 86% pracowników uważa, że firmy powinny podejmować działania na rzecz kwestii społecznych i środowiskowych, a 77% deklaruje, że ich wybór pracodawcy zależy od tego, jak firma realizuje swoją misję ESG. Jest kilka powodów dlaczego organizacje powinny podejmować swoje działania w obszarze ESG, najważniejsze z nich to:

 1. Pracownicy chcą mieć sens i cel w swojej pracy. Pracownicy nie chcą tylko zarabiać pieniędzy, ale także rozwijać się i przyczyniać się do czegoś większego i ważniejszego niż oni sami. Pracownicy chcą pracować w firmach, które mają jasną i spójną wizję i misję, które są odpowiedzialne i etyczne, które szanują i wspierają ludzi i planetę. Pracownicy chcą być dumni z tego, co robią i z kim współpracują. Według badania [Gallup], pracownicy, którzy uważają, że ich praca ma znaczenie, są trzy razy bardziej zaangażowani, dwukrotnie bardziej zadowoleni i o połowę mniej skłonni do zmiany pracy niż pracownicy, którzy nie widzą sensu w swojej pracy.
 2. Pracownicy chcą mieć możliwości i warunki do rozwoju. Pracownicy chcą się uczyć i podnosić swoje kompetencje, zwłaszcza w obszarach, które są istotne i przyszłościowe, takie jak ESG. Pracownicy chcą pracować w firmach, które inwestują w innowacje i edukację, które oferują im szkolenia i wsparcie, które dają im autonomię i elastyczność, które doceniają i nagradzają ich wysiłek i osiągnięcia. Pracownicy chcą być wyzwani i motywowani do ciągłego doskonalenia się. Według badania [LinkedIn], 94% pracowników byłoby gotowych zostać dłużej w firmie, która inwestuje w ich rozwój.
 3. Pracownicy chcą być częścią społeczności i kultury. Pracownicy chcą mieć dobre relacje i współpracę z innymi ludźmi, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Pracownicy chcą pracować w firmach, które mają silną i pozytywną kulturę organizacyjną, która opiera się na wspólnych wartościach i celach, która promuje zaufanie i szacunek, która zachęca do dialogu i feedbacku, która wspiera różnorodność i inkluzywność. Pracownicy chcą być zaangażowani i zaangażować innych w działania ESG, takie jak wolontariat, fundraising, kampanie społeczne czy ekologiczne. Pracownicy chcą być szczęśliwi i zdrowi w swojej pracy. Według badania [Great Place to Work], firmy, które mają wysoki poziom zaufania i zaangażowania pracowników, osiągają lepsze wyniki biznesowe i mają niższy poziom absencji i rotacji niż firmy, które mają niski poziom zaufania i zaangażowania pracowników

Zwiększenie lojalności i satysfakcji klientów

Klienci są coraz bardziej świadomi i wymagający wobec firm, od których kupują produkty i usługi. Klienci chcą wspierać firmy, które są odpowiedzialne i etyczne, a także oferują rozwiązania przyjazne dla środowiska i społeczeństwa. Według badania Accenture, 62% konsumentów na świecie chce, aby firmy odgrywały aktywną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych, a 47% zmieniło swoje preferencje zakupowe na rzecz marek, które są bardziej zrównoważone i zaangażowane. Firmy, które stawiają na ESG, mogą budować silne relacje z klientami, zwiększać ich lojalność i satysfakcję, a także zdobywać przewagę konkurencyjną i większy udział w rynku. Dzieje się tak z kilku powodów:

1.      Klienci chcą być zgodni ze swoimi wartościami i celami. Klienci nie chcą tylko kupować produktów i usług, które spełniają ich potrzeby i oczekiwania, ale także takie, które są zgodne z ich wartościami i celami. Klienci chcą wspierać firmy, które mają pozytywny wpływ na świat, które dbają o ESG i realizują globalne cele zrównoważonego rozwoju (SDGs). Klienci chcą również mieć wpływ na kształtowanie rynku i społeczeństwa poprzez swoje wybory konsumenckie. Według badania [McKinsey], 70% konsumentów uważa, że ich wybory zakupowe mogą zmienić sposób, w jaki firmy działają na rzecz środowiska i społeczeństwa.

2.      Klienci chcą mieć korzyści i warunki do zrównoważonego życia. Klienci chcą kupować produkty i usługi, które są nie tylko dobre dla nich, ale także dla innych ludzi i planety. Klienci chcą kupować produkty i usługi, które są bezpieczne, zdrowe, trwałe, efektywne, oszczędne, sprawiedliwe, inkluzywne i dostępne. Klienci chcą również mieć możliwość i łatwość wyboru i użytkowania takich produktów i usług. Według badania [Perillon], 66% konsumentów jest skłonnych zmienić swoje nawyki konsumpcyjne, aby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko.

 

3.      Klienci chcą być częścią społeczności i kultury. Klienci chcą mieć dobre relacje i współpracę z innymi ludźmi, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Klienci chcą być traktowani z szacunkiem i zaufaniem, być słuchani i dialogować, być doceniani i nagradzani. Klienci chcą również angażować się i angażować innych w działania ESG, takie jak wolontariat, fundraising, kampanie społeczne czy ekologiczne. Klienci chcą być szczęśliwi i zadowoleni ze swoich zakupów. Według badania [Great Place to Work], firmy, które mają wysoki poziom zaufania i zaangażowania klientów, osiągają lepsze wyniki biznesowe i mają wyższy poziom lojalności i rekomendacji niż firmy, które mają niski poziom zaufania i zaangażowania klientów.

Zwiększenie efektywności i innowacyjności

ESG wymaga od firm ciągłego doskonalenia i dostosowywania się do zmieniających się warunków i oczekiwań. Firmy, które wdrażają ESG, muszą szukać nowych sposobów na poprawę swojej wydajności i jakości, na redukcję kosztów i ryzyk, na optymalizację zużycia zasobów i energii, na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. ESG stymuluje kreatywność i innowacyjność w firmach, zachęca do wprowadzania nowych produktów i usług, do wykorzystywania nowych technologii i rozwiązań, do współpracy z innymi podmiotami i sektorami. ESG pomaga firmom być elastycznymi i odpornymi na zmiany i kryzysy. Oto kilka przykładów i danych, które to potwierdzają:

 1. Według raportu [Accenture], 72% liderów biznesowych uważa, że ESG jest kluczowym czynnikiem napędzającym innowacje w ich firmach, a 54% uważa, że ESG pomaga im tworzyć nowe produkty i usługi, które zaspokajają potrzeby klientów i społeczeństwa. Na przykład, firma [IKEA] wprowadziła na rynek [Better Air Now], inicjatywę, która polega na wykorzystaniu słomy ryżowej, która jest często spalana przez rolników w Indiach, powodując zanieczyszczenie powietrza, do produkcji ręcznie tkanych dywanów. W ten sposób, firma IKEA nie tylko zmniejsza swój negatywny wpływ na środowisko, ale także tworzy nową wartość dla swoich klientów i dostawców.
 2. Według raportu [BCG], firmy, które są liderami w zakresie ESG, osiągają lepsze wyniki operacyjne i finansowe niż firmy, które są słabe w zakresie ESG. Na przykład, firmy, które są liderami w zakresie ESG, mają o 4,7 punktu procentowego wyższą marżę EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) i o 9,6 punktu procentowego wyższą stopę wzrostu przychodów niż firmy, które są słabe w zakresie ESG. Ponadto, firmy, które są liderami w zakresie ESG, mają o 19% wyższą produktywność pracowników i o 45% niższy wskaźnik wypadkowości niż firmy, które są słabe w zakresie ESG.
 3. Według raportu [EY], firmy, które są zaangażowane w ESG, są lepiej przygotowane do radzenia sobie z kryzysami i zmianami, takimi jak pandemia COVID-19. Na przykład, firmy, które są zaangażowane w ESG, mają o 50% wyższy poziom zaufania i zaangażowania pracowników, o 40% wyższy poziom zaufania i lojalności klientów, o 30% wyższy poziom zaufania i współpracy z dostawcami, i o 20% wyższy poziom zaufania i wsparcia ze strony regulatorów i społeczeństwa niż firmy, które nie są zaangażowane w ESG.

Istnieje jeszcze wiele innych jeszcze przykładów i danych statystycznych, które pokazują, że faktycznie warto podjąć takie kroki, ponieważ mogą one przynieść korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Oto niektóre z nich:

Według raportu [KPMG], 76% polskich firm uważa, że ESG (ang. environmental, social and governance) ma duży wpływ na ich strategię i działalność, a 64% planuje zwiększyć swoje inwestycje w ten obszar w ciągu najbliższych trzech lat. Ponadto, 71% polskich firm uważa, że ESG jest kluczowym czynnikiem poprawy ich reputacji i zaufania interesariuszy, a 59% uważa, że ESG pomaga im zwiększyć swoją konkurencyjność i innowacyjność

Według badania [Euronext], europejskie spółki, które mają wysoki poziom ESG, osiągają lepsze wyniki finansowe i niższą zmienność cen akcji niż spółki o niskim poziomie ESG. Na przykład, w latach 2015-2020, spółki z indeksu Euronext ESG 80, który składa się z 80 spółek o najwyższym poziomie ESG z indeksu Euronext 100, miały średni roczny zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 11,6%, podczas gdy spółki z indeksu Euronext 100 miały średni roczny ROE na poziomie 8,9%. Ponadto, spółki z indeksu Euronext ESG 80 miały średnią zmienność cen akcji na poziomie 18,9%, podczas gdy spółki z indeksu Euronext 100 miały średnią zmienność na poziomie 21,4%

Według raportu [ECB], obligacje zielone, czyli obligacje, których dochód jest przeznaczony na finansowanie projektów przyjaznych dla środowiska, cieszą się coraz większym zainteresowaniem na rynkach finansowych. W 2020 roku, emisje obligacji zielonych w strefie euro wzrosły o 72% w porównaniu z 2019 rokiem, osiągając rekordowy poziom 106 miliardów euro. Ponadto, obligacje zielone charakteryzują się niższym kosztem finansowania i wyższym popytem niż zwykłe obligacje o podobnym profilu ryzyka. Na przykład, w listopadzie 2020 roku, Niemcy sprzedały obligacje zielone o wartości 6 miliardów euro i o terminie zapadalności 10 lat, oferując stopę procentową o 2 punkty bazowe niższą niż dla zwykłych obligacji o tej samej zapadalności. Ponadto, popyt na obligacje zielone przekroczył podaż ponad trzykrotnie !!!

Te i inne przykłady i dane pokazują, że działania i proces transformacji zrównoważonej są opłacalne i korzystne dla firm i organizacji, zarówno w Polsce, jak i w Europie

Wyzwania związane z ESG

ESG ekonomia Cyrkularna

Realizacja jednak strategii ESG nie jest jednak łatwa i niesie ze sobą wiele wyzwań, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Oto niektóre z nich:

 • Brak jednolitych standardów i regulacji. ESG jest pojęciem szerokim i złożonym, które obejmuje wiele aspektów związanych z działalnością gospodarczą, społeczną i środowiskową. Nie istnieje jednak jeden uniwersalny i obowiązujący sposób na mierzenie i raportowanie wyników ESG. Istnieje wiele różnych ram, metodologii, wskaźników i narzędzi, które mogą być stosowane przez różne organizacje, branże, kraje i regiony. Przykładem sąGlobal Reporting Initiative (GRI), Sustainable Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) czy European Green Deal, ale nie są one obligatoryjne ani spójne To sprawia, że trudno jest porównywać i oceniać działania i osiągnięcia ESG różnych podmiotów, a także utrudnia dostosowanie się do zmieniających się wymagań prawnych i oczekiwań interesariuszy. Przykładem takiego wyzwania jest brak spójnej definicji i kryteriów dotyczących inwestycji zielonych, co może prowadzić do tzw. greenwashingu, czyli nadużywania lub fałszywego przedstawiania informacji o charakterze ekologicznym produktów lub usług.

Realizacja jednak strategii ESG nie jest jednak łatwa i niesie ze sobą wiele wyzwań, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Oto niektóre z nich:

 • Wysokie koszty i ryzyka. Wdrażanie strategii ESG wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów i inwestycji, np. w modernizację infrastruktury, technologii, procesów, szkolenia, certyfikaty, audyty, badania, konsultacje, komunikację, itp. Nie zawsze te koszty są natychmiastowo zwracane lub łatwo zauważalne, co może wpływać na rentowność i konkurencyjność organizacji. Ponadto, wdrażanie strategii ESG niesie ze sobą pewne ryzyka, takie jak ryzyko reputacyjne, prawne, operacyjne, rynkowe, finansowe, polityczne, społeczne, itp. Niektóre z tych ryzyk mogą być trudne do przewidzenia, zmierzenia lub zminimalizowania, co może wpływać na stabilność i bezpieczeństwo organizacji. Przykładem takiego ryzyka jest ryzyko przejścia, czyli ryzyko związane z dostosowaniem się do niskoemisyjnej gospodarki, które może dotyczyć zarówno zmian w regulacjach, technologiach, preferencjach konsumentów, jak i konkurencji.
 • Niedostateczna wiedza i zaangażowanie. Implementowanie strategii ESG wymaga nie tylko zmiany w strukturze i funkcjonowaniu organizacji, ale także zmiany w kulturze i mentalności jej pracowników i liderów. Realizacja strategii ESG wymaga posiadania odpowiednich kompetencji i wiedzy, zarówno na poziomie zarządu, jak i pracowników. Niezbędne jest zrozumienie i analiza wpływu ESG na działalność organizacji, identyfikacja i zarządzanie ryzykami i szansami, opracowanie i wdrożenie celów i planów działania, monitorowanie i raportowanie postępów i wyników. 
 • Jednak, według badania [Deloitte], tylko 29% menedżerów uważa, że ma wystarczające umiejętności i doświadczenie w zakresie ESG, a 86% uważa, że potrzebuje dodatkowego szkolenia. Ponadto, według badania [PwC], tylko 27% polskich firm ma wdrożoną strategię ESG, a 43% nie ma żadnych planów w tym zakresie. Brakuje również świadomości i zaangażowania wśród pracowników, klientów, dostawców i innych interesariuszy, co może ograniczać akceptację i poparcie dla działań ESG. To oznacza, że trzeba prowadzić ciągłą edukację, komunikację, konsultację, dialog i współpracę z różnymi interesariuszami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. A także otwartość na zmiany, innowacje, feedback oraz podnoszenie kompetencji i uczenie się na błędach
 • Brak jednolitych standardów i regulacji. ESG jest pojęciem szerokim i złożonym, które obejmuje wiele aspektów związanych z działalnością gospodarczą, społeczną i środowiskową. Nie istnieje jednak jeden uniwersalny i obowiązujący sposób na mierzenie i raportowanie wyników ESG. Istnieje wiele różnych ram, metodologii, wskaźników i narzędzi, które mogą być stosowane przez różne organizacje, branże, kraje i regiony. Przykładem sąGlobal Reporting Initiative (GRI), Sustainable Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) czy European Green Deal, ale nie są one obligatoryjne ani spójne To sprawia, że trudno jest porównywać i oceniać działania i osiągnięcia ESG różnych podmiotów, a także utrudnia dostosowanie się do zmieniających się wymagań prawnych i oczekiwań interesariuszy. Przykładem takiego wyzwania jest brak spójnej definicji i kryteriów dotyczących inwestycji zielonych, co może prowadzić do tzw. greenwashingu, czyli nadużywania lub fałszywego przedstawiania informacji o charakterze ekologicznym produktów lub usług.

Jak pokonać wyzwania i osiągnąć sukces stosując ESG

 • Zdefiniuj swoją wizję i cel ESG. Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania, musisz mieć jasną i spójną wizję tego, co chcesz osiągnąć i dlaczego. Musisz określić swoją misję i wartości, zgodnie z którymi będziesz kierować swoją organizacją. Musisz również ustalić swoje cele i wskaźniki ESG, które będą odzwierciedlać twoje ambicje i możliwości, a także odpowiadać oczekiwaniom interesariuszy. Twoja wizja i cel ESG powinny być komunikowane i angażować wszystkich pracowników i partnerów, aby zapewnić ich zrozumienie i zaangażowanie.
 • Przeprowadź diagnozę i analizę ESG.
  Aby wiedzieć, co i jak poprawić, musisz najpierw zdiagnozować i zmierzyć swój obecny stan i wpływ ESG. Musisz zidentyfikować i ocenić ryzyka i szanse związane z ESG, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Musisz również zbadać i porównać najlepsze praktyki i standardy ESG w swojej branży i regionie. Na podstawie diagnozy i analizy ESG, musisz opracować i wdrożyć plan działania ESG, który będzie określał priorytety, harmonogram, budżet, odpowiedzialności i środki kontroli.
 • Zintegruj ESG z całą działalnością.
  ESG nie jest czymś dodatkowym lub odrębnym od twojej głównej działalności. Jest to część twojej strategii, kultury i procesów. Dlatego musisz zintegrować ESG z całą swoją organizacją, na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach. Musisz włączyć ESG do swojej wizji, misji i wartości, do swojej polityki i procedur, do swojego modelu biznesowego i łańcucha wartości, do swojej struktury i systemu zarządzania, do swojej oferty i relacji z

 klientami, do swojej współpracy i komunikacji z interesariuszami. Musisz również zapewnić, że ESG jest uwzględniane w podejmowaniu decyzji, alokacji zasobów, ocenie wyników i motywacji pracowników.

Inwestuj w innowacje i edukację.
ESG jest źródłem innowacji i rozwoju, które mogą przynieść ci wiele korzyści, takich jak poprawa efektywności, redukcja kosztów, zwiększenie przychodów, wzmocnienie reputacji, zwiększenie lojalności i satysfakcji klientów, poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy, zwiększenie atrakcyjności i retencji pracowników. Dlatego musisz inwestować w badania i rozwój, w poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii, które będą wspierać twoje cele ESG. Musisz również inwestować w edukację i szkolenia, w podnoszenie kompetencji i świadomości ESG wśród swoich pracowników i partnerów, w promowanie kultury uczenia się i dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Raportuj i komunikuj swoje działania i wyniki ESG.
ESG nie jest czymś, co robisz tylko dla siebie. Jest to coś, co robisz dla innych i z innymi. Dlatego musisz raportować i komunikować swoje działania i wyniki ESG, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Musisz być transparentny i wiarygodny, pokazywać swoje postępy i osiągnięcia, ale także przyznawać się do swoich błędów i wyzwań. Musisz również słuchać i dialogować ze swoimi interesariuszami, zwracać uwagę na ich opinie i potrzeby, budować zaufanie i partnerstwo, współpracować i dzielić się dobrymi praktykami. Musisz również promować i celebrować swoje sukcesy ESG, doceniać i nagradzać swoich pracowników i partnerów, inspirować i zachęcać innych do działania.

 

Dziękuję  💚👍♻️

Zapraszam do kontaktu

Gospodarka cyrkularna, ESG, CSR, Green Management

dr Agnieszka Wyciślik-Kupicha MBA

Ekspert w dziedzinie ekonomii i gospodarki cyrkularnej, łączy wiedzę naukową z praktyką biznesową. Dzięki doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnych branżach, pomaga organizacjom rozwijać się w sposób zrównoważony, minimalizując ryzyka i tworząc efektywne modele biznesowe. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat zrównoważonej gospodarki i ekonomii cyrkularnej. Dostarcza nie tylko wiedzę, ale również praktyczne narzędzia, które wspierają zrównoważony rozwój organizacji.